Hlava I


Základní ustanovení:

1. Česká Společnost pro Rorschacha a projektivní metody (dále jen ČSRaP) je dobrovolné zájmové a vzdělávací sdružení občanů s vlastní právní subjektivitou založené ve smyslu zákona č. 83/90 Sb., o sdružování občanů ve znění pozdějších předpisů.

2. ČSRAP působí na celém území České republiky, sídlem společnosti je Praha.

Adresa ČSRAP je: Testcentrum s.r.o., Antala Staška 78/1357, Praha 4.

3. CSRAP se hlásí ke standardům” International Society of the Rorschach and Projective methods”. Společnost si klade za cíl stát se jejím kolektivním členem.

4. Orgány společnosti jsou: Valná hromada a rada. Valná hromada je nejvyšším organem. Rozhoduje o zásadních otázkách činnosti, schvaluje plán činnosti a hospodařeni na nejbližší období, voli radu sdruženi a revizní komisi sdruženi. Valná hromada si může vyhradit právo rozhodováni v jakékoliv další záležitosti sdruženi.

5. ČSRAP je právnickou osobou plně způsobilou nabývat práv a povinností. Její právní poměry se řídí českým právním řádem.

 

Hlava II
Předmět činnosti

1. Název a činnost občanského sdružení se odvozuje od psychodiagnostické metody, jejímž autorem je švýcarský psychiatr Hermann Rorschach (1884-1922). Spočívá v psychologické analýze nápadů, které lidé mají, jestliže se snaží připodobnit nahodile vzniklé barevné skvrny něčemu jim známému. H. Rorschach rozpoznal, že nejde jen o projev fantazie, ale že ve výběru nápadů a ve způsobu jejich formální tvarové výstavby se projevuje celá osobnost, s normálními i patologickými rysy. Teoretický koncept Rorschachovy metody byl později aplikován v řadě jiných psychodiagnostických metod, které se v psychologii souhrnně nazývají “projektivní metody”.

2. Občanské sdružení se klade za cíl sdružovat psychology, pedagogy, lékaře a jiné odborníky, kteří se zabývají psychologickou diagnostikou osobnosti a ke své práci využívají Rorschacha a jiné projektivní techniky. Bude podporovat komunikaci mezi nimi, usilovat o celoživotní postgraduální vzdělávání. Chce být garantem odborného a profesionálního využití projektivních metod v psychologické diagnostice. Tyto cíle budou realizovány zejména formou publikační činnosti a organizací odborných setkání.

3. Organizace vzdělávání v Rorschachově metodě a v  psychologické diagnostice vůbec.

 

Hlava III


Členství v ČSRAP

1. Plné členství lze získat na základě ukončeného odpovídajícího vysokoškolského vzdělání a ukončeného postgraduálního vzdělání v Rorschachově metodě či v jiných psychodiagnostických projektivních metodách.

2. Přijetí nových členů schvaluje Valná hromada.

3. Čestné, popř. hostující členství je vyhrazeno pro významné domácí a zahraniční odborníky. O udělení čestného členství rozhoduje valná hromada na základě návrhu kteréhokoliv člena společnosti prostřednictvím předsedy ČSRAP.

 

Hlava IV


Práva člena ČSRAP

1. Účastnit se organizační a odborné činnosti ČSRAP.

2. Právo být informován o domácích a zahraničních akcích, týkajících se ČSRAP, resp. International Society of the Rorschach and Projective methods.

3. Volit a být volen do funkcí v ČSRAP (s výjimkou hostujícího a čestného člena) ve smyslu těchto stanov a ucházet se o další statut v ČSRAP.

4. Člen má všechna práva člena společnosti a může být volen do všech funkcí ve společnosti .

5. Odstoupit z funkce během volebního období.

6. Ukončit své členství v ČSRAP zasláním doporučeného dopisu předsedovi ČSRAP.

7. Být současně členem jiné společnosti sdružené v International Society of the Rorschach and Projective methods.

8. Požádat o odbornou a expertní pomoc od společnosti v souvislosti s vlastní praxí.

 

 

Hlava V


Povinnosti člena ČSRAP

1. Dodržovat Stanovy ČSRAP, usnesení valné hromady a, případně další předpisy společnosti.

2. Platit členské příspěvky

3. Řádně vykonávat funkcí, do které byl zvolen nebo jmenován.

4. Předcházet tomu, aby vlastní činnost jinde nevedla ke kolizi se zájmy, které reprezentuje činnost ČSRAP.

 

 

Hlava VI

Orgány společnosti a volby

a) Rada společnosti


1. Rada společnosti je výkonným orgánem společnosti. Je volena valnou hromadou. Organizuje a zajišťuje činnost společnosti ve shodě s usneseními valné hromady. Rada se skládá z

předsedy

organizačního tajemníka

vědeckého tajemníka

pokladníka

2. Rada společnosti rozhoduje o všech otázkách činnosti společnosti, pokud si rozhodnuti o nich nevyhradí valná hromada.
3. Rada společnosti předkládá valné hromadě plán činnosti a přehled o hospodaření za minulé období. Rada společnosti projednává zprávy revizní komise. Podle potřeby zřizuje komise k zajištění dílčích činností společnosti.

4. Všichni členové rady vykonávají svoji organizační činnost bez nároku na odměnu, mají ovšem právo na náhradu výdajů nezbytných pro tuto činnost.

5. Pokud člen rady dlouhodobě neplní povinnosti vyplývající z této funkce, má předseda právo navrhnout valné hromadě odvolání člena rady a novou volbu.

6. Rada organizuje vědecké schůze společnosti.

7. Sekretář pro organizační otázky vede evidenci členů, předseda členství potvrzuje a archivuje.

8. Rada rozhoduje ve všech otázkách hlasováním prostou většinou za všech přítomných veřejně. Na návrh kteréhokoliv člena rady s hlasovacím právem musí být hlasování tajné.

9. Předseda společnosti je statutárním zástupcem sdruženi. Jedná jménem rady společnosti a disponuje podpisovým právem k účtu ČSRAP. Je volen nejvýše na dvě volební období za sebou.

b) Revizní komise

Revizní komise je volena valnou hromadou společnosti. Revizní komise dohlíží na hospodaření společnosti, zejména pak na skutečnost, zda jsou prostředky vynakládány v souladu s cíli společnosti a v souladu s platnými právními předpisy. O svých zjištěních informuje radu společnosti a valnou hromadu společnosti. Členství v revizní komisi je neslučitelné v členstvím v radě společnosti.


c) Valná hromada.

1. Valná hromada se skládá ze všech řádných členů a je nejvyšším orgánem společnosti.

Valná hromada se svolává minimálně 1x za rok.

2. Mimořádnou valnou hromadu svolává tajemník pro organizační otázky na základě rozhodnutí rady nebo na základě požadavku nejméně 1/3 členů ČSRAP, a to alespoň dva týdny před jejím konáním.

3. Valná hromada volí a odvolává radu a její jednotlivé členy, rozhoduje o nabývání členství ve společnosti, rozhoduje o změnách stanov, ukončení činnosti, určuje výši příspěvků a schvaluje výsledky hospodaření..

4. Valná hromada rozhoduje tajným hlasováním nadpoloviční většinou přítomných členů.
5. V případech hlasování o změně stanov a o ukončení činnosti institutu nebo společnosti rozhoduje také 2/3 většinou tajným hlasováním. Pokud se nesejde reprezentativní množství členů, svolává se náhradní valná hromada v termínu jednoho mě
síce od odeslání doporučené pozvánky. Poté rozhodují ve všech případech přítomní členové nadpoloviční většinou hlasů.

6. Návrh kandidátky pro řádné volby zpracovává volební komise jmenovaná radou.
7. Komise je povinna zpracovat všechny návrhy členů ČSRAP, které jí jsou doručeny. Složení volební komise a zahájení její činnosti schvaluje valná hromada

d) Volby

Volby se konají 1x za 2 roky tajným hlasováním. Nově zvolená rada zahajuje svou činnost zejména převzetím ekonomické uzávěrky a závěrečné zprávy o činnosti dosavadní rady. Valné hromadě předkládá návrh činnosti a návrh na výši členských příspěvků.

 

 

 

Hlava VIII

Hospodaření

1. ČSRAP hospodaří s vlastními finančními prostředky a svým majetkem, který může být tvořen hmotnými a nehmotnými prostředky, získanými v souladu s těmito stanovami.

2. ČSRAP ručí za své závazky celým svým majetkem.

ČSRAP vede účetnictví v souladu s platnými právními předpisy.

3. Příjmy ČSRAP tvoří:
- členské příspěvky
- příjmy z vlastní odborné činnosti
- dary, dotace, subvence

4. Příspěvky členů musí nejméně pokrýt předpokládané závazky v kalendářním roce, pokud není k tomuto účelu vytvořena rezerva, či nelze-li očekávat dotaci nebo dar k tomuto účelu. Výši příspěvku určuje na začátku valná hromada společnosti, ten musí být uhrazen jednotlivými členy nejpozději do poloviny roku, Finanční prostředky nelze použít na finanční odměny voleným funkcionářům.

5. Podpisový vzor ve styku s peněžním ústavem určuje předseda společnosti.

6. Příjmy nesmějí plynout z vlastní podnikatelské činnosti a výdaje smějí sloužit pouze k zajištění vlastní činnosti společnosti.

7. Čestný člen členské příspěvky neplatí, hostující člen také ne, pokud hradí příspěvek společnosti v zemi, kde je evidován.

 

Hlava IX

Disciplinární opatření

1. Disciplinární opatření je:
- podmíněné ukončení členství
- ukončení členství v ČSRAP

2. K rozhodování o ukončení členství při závažném porušení Stanov ČSRAP, nebo etických norem, svolává předseda ČSRAP zvláštní komisi složenou z rady a pěti dalších členů společnosti. Tato komise předkládá výsledek šetření s návrhem rozhodnutí valné hromadě.

3. Závažným porušením stanov může být i neplacení členských příspěvků.

4. Každý má právo vyjádřit se k projednávané věci a k jednání musí být pozván. Pozvání musí být písemné, doporučeným dopisem s uvedením místa a času jednání a věci, ve které bude jednání. Termín nesmí být určen v kratší než jednoměsíční lhůtě od odeslání rozhodnutí o jednání.

 

Hlava X


Společná ustanovení

1. Jednání rady společnosti jsou přístupná všem plným členům společnosti.

2. Jednání valné hromady jsou neveřejná.

3. Vědeckých schůzí (odborného programu) se mohou účastnit i odborná veřejnost a pozvaní hosté.

 

Hlava XI

Přechodná a závěrečná ustanovení

1. Tyto stanovy budou schváleny Valnou hromadou ČSRAP a nabývají platnosti dnem schválení.

2. Ke dni přijetí těchto stanov je stálou adresou ČSRAP Testcentrum s.r.o., Antala Staška 78/1357, Praha 4.